Research Group for Nuclear Materials Modeling


Location:  JAEA > Nucl. Sci. and Eng. Direct. > Fuels and Mater. Eng. > Res. Group for Nucl. Mater. Modeling

Member

Group Leader
KAJI Yoshiyuki
Main Member
NAKAZAWA Tetsuya
SERIZAWA Hiroyuki
NAKANO Junnichi
SUZUKI Chikashi
NEMOTO Yoshiyuki
TURU Tomohito
Additional Member
SHIRASU Noriko
NISHI Tsuyoshi
SHIBATA Hiroki
IGARASHI Takahiro
ABE Yosuke
Copyright (C) Fuels and Materials Engineering. All rights reserved.